Lightspeed leader

Global yşyklandyryş in Engineeringenerçilik bazarynyň geljegi çaklamasy Hytaý iň uly aksiýa

Europeewropa
2000-nji ýylyň iýul aýynda EUB "blemgoşar Taslamasyny" durmuşa geçirdi we EUB-niň BRITE / EURAM-3 maksatnamasy arkaly ak yşyklandyryjylaryň ulanylmagyny goldamak we öňe sürmek üçin Executiveerine ýetiriji gözleg müdirligini (ECCR) döretdi we 6 sany uly kompaniýa we 2 uniwersiteti durmuşa geçirmegi tabşyrdy. .Meýilnama esasan iki möhüm bazaryň ösmegine kömek edýär: birinjisi, yşyk çyralary, uly açyk ekran belgileri, awtoulag çyralary we ş.m. ýaly ýokary açyk açyk yşyklandyryş;ikinji, ýokary dykyzlykly optiki disk saklamak.

Japanaponiýa
1998-nji ýyldan başlap, Japanaponiýa ýarymgeçiriji yşyklandyryş tehnologiýasynyň ösmegine we senagatlaşmagyna itergi bermek üçin "21-nji asyryň ýagtylyk meýilnamasyny" durmuşa geçirip başlady.LED senagat syýasatyny durmuşa geçiren dünýäde ilkinji ýurtlardan biridir.Netijede, governmentaponiýanyň hökümeti LED yşyklandyrylyşyny höweslendirmek we öňe sürmek üçin birnäçe degişli syýasaty yzygiderli çykardy we şeýlelik bilen Japaneseaponiýa bazaryna dünýäde LED yşyklandyryşynyň 50% geçiş derejesini gazanan ilkinji ýurt bolmagyna kömek etdi.

2015-nji ýylda Japanaponiýanyň Daşky gurşaw ministrligi Dietiň yzygiderli mejlisine batareýalary, floresan lampalary we aşa köp simaply önümleri öndürmegi gadagan edýän kanun taslamasyny hödürledi.Şol ýylyň 12-nji iýunynda Japaneseaponiýanyň Senatynyň umumy mejlisinde kabul edildi.

ABŞ
2002-nji ýylda ABŞ-nyň federal hökümeti "Milli ýarymgeçiriji yşyklandyryş gözleg maksatnamasy" ýa-da "Geljekki nesil yşyklandyryş maksatnamasy (NGLl)" başlady.ABŞ-nyň Energetika ministrligi tarapyndan maliýeleşdirilýän bu maksatnama, 12 sany esasy laboratoriýanyň, kompaniýanyň we uniwersitetiň gatnaşmagynda Goranmak ministrligi we Optoelektronika senagatyny ösdürmek birleşigi (OIDA) tarapyndan bilelikde durmuşa geçirilýär.Netijede, "NGLI" meýilnamasy ABŞ-nyň "Energetika kanuny" -na girizildi we ýylda 10 ýyl maliýe goldawyny aldy, ýylda LED yşyklandyryş pudagynda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna liderlik roluny döretmek üçin goldaw berdi. global LED senagaty we ABŞ-da ýerli LED senagatyny döretmek.Has ýokary tehnologiýaly, ýokary bahaly iş mümkinçilikleri.

Global yşyklandyryş in Engineeringenerçilik bazary masştabynyň derňewi
Global yşyklandyryş in engineeringenerçilik bazarynyň göwrümi nukdaýnazaryndan, 2012-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli dünýädäki yşyklandyryş in engineeringenerçilik bazary, esasanam 2013 we 2015-nji ýyllarda artmagyny dowam etdirdi. 2017-nji ýylda dünýädäki yşyklandyryş in engineeringenerçilik pudagynyň bazary 264,5 milliard ABŞ dollaryna ýetdi we ýokarlandy 2016-njy ýyl bilen deňeşdirilende takmynan 15%. Hytaýyň bazar kuwwatynyň yzygiderli çykarylmagy bilen, global yşyklandyryş in engineeringenerçilik bazary geljekde çalt öser.

Global yşyklandyryş in Engineeringenerçilik amaly gurluş gurluşy derňewi
Global yşyklandyryş in engineeringenerçiliginiň amaly nukdaýnazaryndan, öý yşyklandyryşy has uly paý bilen 39.34% tutýar;ondan soň ofis yşyklandyrylyşy, 16.39%;açyk yşyklandyryş we dükan yşyklandyryşy degişlilikde 14,75% we 11,48% bolup, ýokarda 10% tutýar.Keselhana yşyklandyrylyşynyň, binagärlik yşyklandyryşynyň we senagat yşyklandyryşynyň bazar paýy henizem 10% -den pes, pes derejededir.

Global yşyklandyryş in Engineeringenerligi sebit bazary paýy
Sebitleýin paýlanyş nukdaýnazaryndan Hytaý, Europeewropa we ABŞ henizem iň möhüm bazarlar.Hytaýyň yşyklandyryş in engineeringenerçilik bazary dünýä bazarynyň 22% -ini tutýar;Europeanewropa bazary hem 22% töweregi;ABŞ-dan soň, bazar paýy 21% boldy.Esasan Japanaponiýanyň çäkleriniň azdygy we LED yşyklandyryş pudagynda aralaşmagyň derejesi doýgunlyga ýakynlygy sebäpli ýokarlanmak derejesi Hytaýyň, Europeewropanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyňkydan pesdi.

Global yşyklandyryş in engineeringenerçilik pudagynyň ösüş tendensiýasy
(1) Programma ugry: Peýzacape yşyklandyrylyşy dürli ýurtlar tarapyndan bahalandyrylar we bazar meýdançasy uly mümkinçiliklere eýe.Ulanyş giňligi nukdaýnazaryndan Afrika we Eastakyn Gündogar ýaly has köp ýurda ýaýbaňlanar.Häzirki wagtda bu sebitlerdäki yşyklandyryş in engineeringenerçilik bazary netijeli ösmedi;Ulanyş çuňlugy nukdaýnazaryndan oba hojalygyna we beýleki senagat meýdanlaryna aralaşar we dürli ugurlarda çözülmeli in engineeringener tehnologiýasy hem üýtgär.
(2) Önümiň ugry: LED-iň aralaşmagy has gowulaşar.Geljekde yşyklandyryş in engineeringenerçilik önümlerinde LED agdyklyk eder we önümleriň maglumat beriş we intellekt derejesi has ýokary bolar.
(3) Tehnologiki ugurlar: Yşyklandyryş in engineeringenerçilik kärhanalarynyň arasyndaky halkara hyzmatdaşlygy güýçlendiriler.Geljekde dürli ýurtlaryň dizaýn prosesi we gurluşyk tehnologiýasy üznüksiz alyş-çalyş şertlerinde ýokary hilli böküş bolar.
(4) Bazar tendensiýasy: LED yşyklandyryş nukdaýnazaryndan ABŞ bazary doýmaga ýykgyn edýär we bazar Aziýada, esasanam Hindistanda, Hytaýda we yşyklandyryş taslamalaryna uly isleg bildirýän beýleki ýurtlarda ýygnanar.

Global yşyklandyryş in Engineeringenerçilik senagaty bazarynyň çaklamasy
Dürli yşyklandyryş in engineeringenerçilik bazarlarynyň yzygiderli tagallalary bilen, 2017-nji ýylda dünýädäki yşyklandyryş in engineeringenerçilik bazary takmynan 264,5 milliard ABŞ dollaryna ýetdi.Geljekde iri ýurtlar ýerli yşyklandyryş in engineeringenerçilik kompaniýalarynyň ösüşini goldamak üçin syýasatlar girizmegi dowam etdirerler we käbir iri halkara kompaniýalary bazary ösdürmek üçin tizligini dowam etdirerler we global yşyklandyryş in engineeringenerçilik bazary dowam eder. çalt ösüş.Global yşyklandyryş in engineeringenerçilik bazary 2023-nji ýyla çenli 468,5 milliard ABŞ dollaryna ýeter.


Iş wagty: Maý-23-2022